Human Trafficking Victim Resources

District Attorney George Gascón and his office are committed to ending human trafficking and supporting survivors. 

We have compiled this toolkit so everyone can help in this effort.

The kit includes a resource guide that lists important agencies and services that can assist victims. There are "freedom cards" that can be discreetly shared with victims so they have information about the National Human Trafficking Hotline. We included video public service announcements in English and Spanish from District Attorney Gascón and suggested text for human trafficking prevention social media posts. The video and social media posts feature artwork commissioned by the Alameda County District Attorney's Office and created by artist Andrew Johnson and survivor Regina Evans.

We will be adding additional languages to this toolkit soon. Please bookmark this page and check back. 

 

Video Public Service Announcements

 

English

Spanish

 

Resource Guide

 

PDF

Web page

 

Freedom Cards

 

English JPG

English PDF (10 pack)

Spanish JPG

Spanish PDF (10 pack)

Armenian JPG

Armenian PDF (10 pack)

Korean JPG

Korean PDF (10 pack)

 

Social Media Posts

 

English

If you or someone you know is a #victim of #humantrafficking, call your local law enforcement. For support or information, call the National Human Trafficking Hotline at 1-888-373-7888. You also may text 233-733 (BE FREE). #HumanTraffickingPrevention #LACounty #LADAOffice

Twitter slide

Instagram slide

Spanish

Si usted o alguien a quien usted conoce es víctima de la trata de personas, llame a la policía local. Para más información o recibir apoyo, llame la Línea Directa Nacional de la Trata de Personas al 1-888-373-7888. También puede enviar mensajes al 233-733 (BE FREE). #LADAOffice

Twitter slide

Instagram slide

Armenian

Եթե ձեզ կամ որևէ մեկին, ում ճանաչում եք, հարկադրում են զբաղվել այնպիսի գործողություններով, ինչպիսիք են շահագործման նպատակով մարդկանց հավաքագրումը, 1/2

զանգահարեք ձեր տեղական իրավապահ մարմիններին: Աջակցության կամ տեղեկատվության համար, զանգահարեք National Human Trafficking Թեժ գիծ՝  1-888-373-7888 or text HELP to 233-733. #HumanTraffickingPrevention #LACounty #LADAOffice 2/2

Twitter slide

Instagram slide

Korean

귀하 또는 지인이 인신매매의 피해자일 경우, 해당 지역 법 집행 기관에 전화하십시오. 전국 인신매매 핫라인 1-888-373-7888에 전화하시거나 233-733에 문자를 보내시면 도움을 받으실 수 있습니다.

Twitter slide

Instagram slide